Dean: LIU Weiping
Secretary of the Party Committee: YAO Xin
Vice Dean:  WANG Ke, XU Xiangyang, CHEN Baoliang
Vice Secretary of the Party Committee: ZHAO Zhaoxia

Copyright @ College of Environmental&Resource Sciences